Privacybeleid

Inleiding

01. Dit privacy beleid legt uit hoe Immo Holiday omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Immo Holiday in contact staan (hierna ‘u’ genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

02. Immo Holiday hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Immo Holiday behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Immo Holiday evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

03. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Immo Holiday op dit gebied kent en begrijpt. Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

04. Immo Holiday is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Immo Holiday NV, Zeedijk-Heist 212, 8301 Heist-aan-Zee – Knokke-Heist KBO 0477.723.911 info@immoholiday.be tel. 050/53.01.04.

Immo Holiday is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Immo Holiday bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

05. Immo Holiday kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Immo Holiday en volgens de instructies van Immo Holiday te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Immo Holiday’ genoemd).

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt immo holiday?

06. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Immo Holiday kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Immo Holiday

Hierbij wordt de context aangegeven waarin Immo Holiday deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Immo Holiday de gegevens verwerkt.

Categorie Voorbeelden Context
1. Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)
2. Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder
Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Immo Holiday (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.
Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder) Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door Immo Holiday opgevraagd bij de overheid of technische experten.
Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc. Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.
Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst Rijksregisternummer Deze gegevens worden door u verstrekt. Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.
Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders) Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan Immo Holiday wanneer Immo Holiday de functie van syndicus uitoefent
Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc. Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd
Gegevens over de verrichtingen van Immo Holiday met u De informatie in verband met uw contacten met Immo Holiday, per telefoon, e-mail, enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande Immo Holiday, haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz. Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en Immo Holiday (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)
Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc. Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Immo Holiday zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

07. Immo Holiday verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Voor welke doeleinden verwerkt immo holiday uw persoonsgegevens?

08. Immo Holiday verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Immo Holiday zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Immo Holiday verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

Wettelijke verplichtingen

09. Immo Holiday dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Immo Holiday moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

Hieronder vallen onder meer:

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Immo Holiday uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

Contractuele relaties tussen Immo Holiday en u als klant

10. Alvorens contracten te sluiten dient Immo Holiday soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

11. In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Immo Holiday een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Immo Holiday worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Immo Holiday uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

Immo Holiday kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

Gerechtvaardigde belangen van Immo Holiday

12. Immo Holiday verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Immo Holiday ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

Specifiek gerechtvaardigd belang van Immo Holiday: conventionele direct marketing

13. Immo Holiday verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Immo Holiday ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronishe direct marketing)

14. Immo Holiday kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Immo Holiday eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

Aan wie maakt Immo Holiday uw persoonsgegevens over?

15. Immo Holiday behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

Immo Holiday kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Immo Holiday bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

16. In sommige gevallen is Immo Holiday bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

Immo Holiday draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:

Immo Holiday dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Immo Holiday gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Immo Holiday ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Immo Holiday zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Immo Holiday en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

17. Immo Holiday bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

18. Immo Holiday zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Immo Holiday, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

19. Immo Holiday hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

Immo Holiday neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Immo Holiday gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Immo Holiday onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Immo Holiday u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wat zijn uw rechten bij het verwerken van persoonsgegevens?

Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar

20. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Immo Holiday NV Zeedijk-Heist 212 te 8301 Knokke-Heist of per e-mail naar info@immoholiday.be of door het contactformulier op de website www.immoholiday.be te bezoeken.

Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

21. In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Immo Holiday niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

Recht om een klacht in te dienen

22. Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

23. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Contactez nos experts et ils vous aideront à trouver une propriété.

Deze website gebruikt cookies voor een betere gebruikerservaring.

De gebruikte cookies zijn voornamelijk noodzakelijk en functioneel, maar er zijn ook cookies die statistieken bijhouden en analyses verrichten.
Echter kan u zelf kiezen welke cookies er worden ingeschakeld.

Deze website gebruikt cookies voor een betere gebruikerservaring.

De gebruikte cookies zijn voornamelijk noodzakelijk en functioneel, maar er zijn ook cookies die statistieken bijhouden en analyses verrichten.
Echter kan u zelf kiezen welke cookies er worden ingeschakeld.

Uw voorkeur werd bewaard